Serwis używa cookies
Wersja kontrastowa


Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Drukuj
Dodany: 27 listopada 2009, uaktualniony: 18 lutego 2011

Ministerstwo Edukacji Narodowej  informuje, że od 5 grudnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, które zostało opublikowane w DzU z 2009 r., nr 200, poz.1537.

Rozporządzenie  określa:
1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej;
2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego;
3) zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia nauczycieli posiadające akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W stosunku do przepisów uprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. , które utraciło moc 24 sierpnia 2009 r., wprowadzono m.in. następujące zmiany:

Odstąpiono od obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku tworzenia, przekształcania i likwidowania publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Wprowadzono przepisy dotyczące sposobu przekształcania placówki doskonalenia nauczycieli, które pozwalają na zmianę organizacji placówki lub zmianę zakresu wykonywanych zadań, włączenie do innej placówki doskonalenia albo połączenie kilku placówek doskonalenia w jedną. Zmieniono przepisy dotyczące wymagań, jakie powinna spełniać osoba kandydująca na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli. Zmieniono też przepisy dotyczące składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, dostosowując je do przepisów ustawy o systemie oświaty. Określono zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli i publiczne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa. Placówkom tym przypisano zadanie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli - doradców metodycznych i nauczycieli - konsultantów. Zmieniono organ rejestrujący niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli. Będą one wpisywane do ewidencji prowadzonej przez samorząd województwa, a nie - kuratora oświaty. Rozszerzono również katalog przypadków, w których następuje wykreślenie niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli z ewidencji.

Treść rozporządzenia

©2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej