Serwis używa cookies
Wersja kontrastowa
Kształcenie i Kadra Specjalne potrzeby edukacyjne

Organizacja i zasady działania poradni psychologiczno-pedagogicznych Drukuj
Dodany: 20 stycznia 2011, uaktualniony: 20 stycznia 2011

Rozporządzenie dostosowuje zadania realizowane przez poradnie do wprowadzanej jednocześnie nowej formuły udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz do zmian w obszarze organizowania kształcenia specjalnego i integracyjnego. Uszczegółowione zostały zadania poradni, co ma służyć otoczeniu dziecka możliwie najlepszą pomocą psychologiczno-pedagogiczną w środowisku jego nauczania i wychowania.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zobowiązane zostały do współpracy ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także do pomocy nauczycielom w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych i planów działań wspierających.

Specjaliści z poradni, w miarę potrzeb i możliwości, uczestniczyć będą - w przedszkolach, szkołach i placówkach - w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów zajmujących się planowaniem, koordynowaniem i ocenianiem efektywności udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania poradni daje placówce możliwość prowadzenia rejestru wydawanych orzeczeń i opinii w wersji elektronicznej.

Pracownicy poradni realizować będą swoje zadania również poza poradnią, w szczególności w miejscu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz w środowisku rodzinnym ucznia. Podkreślono w ten sposób niezwykle istotną rolę ścisłej współpracy poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami oraz z rodzicami dziecka.

Rozporządzenie w sprawie statutu poradni doprecyzowuje przepis dotyczący określenia w nim zadań pracowników, realizowanych - przede wszystkim - w przedszkolach, szkołach i placówkach. Pozwoli to na zapewnienie uczniowi specjalistycznej i zindywidualizowanej pomocy,  zaś nauczycielom - wsparcia merytorycznego w realizowaniu przez nich zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228, poz. 1492)

Uzasadnienie do rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488)

Uzasadnienie do rozporządzenia

Mam 6 lat
Rok Szkoły w Ruchu
Cyfrowa szkoła
Rok Bezpiecznej Szkoły
Nowe podręczniki
Wypoczynek
©2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej