Serwis używa cookies
Wersja kontrastowa
Kształcenie i Kadra Nadzór pedagogiczny

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej (2012/2013) Drukuj
Dodany: 31 sierpnia 2012, uaktualniony: 29 maja 2013

Arkusz kontroli prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

Arkusz kontroli w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji oddziału przedszkolnego

Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z informatyki z ramowymi planami nauczania w publicznych liceach ogólnokształcących i technikach

Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

Arkusz kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej

Arkusz kontroli w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach

Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w  publicznej szkole podstawowej

Arkusz kontroli w zakresie przestrzegania przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego

Arkusz kontroli w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole ogólnodostępnej, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mam 6 lat
Rok Szkoły w Ruchu
Cyfrowa szkoła
Rok Bezpiecznej Szkoły
Nowe podręczniki
Wypoczynek
©2009-2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej